Fotowoltaika

Aby przekształcić światło słoneczne w energię elektryczną, potrzebujesz instalacji fotowoltaicznej na dachu. Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów, konstrukcji wsporczej , falownika/-ów oraz elementów zabezpieczających obwody elektryczne prądu stałego i zmiennego.

Moduły odpowiedzialne są za konwersję światła słonecznego w energię elektryczną. Wykonane są z rzędów pojedynczych krzemowych ogniw słonecznych (najczęściej 60 lub 72) , które są zamknięte w aluminiowej ramie, polimerowej warstwie spodniej i szklanym panelu przednim. Energia elektryczna jest wytwarzana w procesie zwanym efektem fotowoltaicznym.

 

Falownik/Inverter przekształca prąd stały wytwarzany przez panele słoneczne na prąd przemienny, który jest wykorzystywany przez urządzenia gospodarstwa domowego i może być doprowadzony z powrotem do sieci elektrycznej.

Licznik elektryczny mierzy energię pobieraną i dostarczaną do sieci publicznej. Ustalenia dotyczące pomiaru energii słonecznej różnią się w zależności od regionu. Dla warunków nasłonecznienia w Polsce przyjmuje się średni uzysk z 1kWp (1 kilo-Watt-peak) zainstalowanej mocy na poziomie 1MWh rocznie.

To pytanie stawia sobie każdy inwestor, który decyduje się na instalację fotowoltaiczną. Dla warunków nasłonecznienia panujących w naszej szerokości geograficznej, przyjmuje się że instalacja posiadająca moc 1kWp może wyprodukować w ciągu roku około 1000 kwh energii. Oczekiwana moc instalacji jest wartością wynikową mocy pojedynczego modułu i ilości zainstalowanych modułów.

Dla przykładu instalacja składająca się z 20 modułów, każdy o mocy szczytowej 330WP wyprodukuje średniorocznie 6600 kWh.

Moduł fotowoltaicznej składający się z 60 ogniw ma powierzchnię ok. 1,7 m2 . Dla instalacji montowanej na dachu skośnym składającej się z 20 modułów potrzebujemy ok 34 m2.

W przypadku dachów płaskich należy zachować odstęp międzyrzędowy z uwagi na zacienienie rzędów. Odległość ta wyliczana jest indywidualnie.

Najbardziej optymalną powierzchnią z uwagi na ilość nasłonecznienia jest połać południowa. Instalacja fotowoltaiczna może być jednak zainstalowana również na połaci wschodniej lub zachodniej. Możliwe są również kombinacje płaci południowej, wschodniej i zachodniej. Należy pamiętać również o negatywnym wpływie zacienienia modułów, np. poprzez sąsiadujące drzewa lub budynki.

Całość procesu doboru instalacji zaczyna się od wizji lokalnej u klienta, gdzie przeprowadzamy dokładne pomiary. W kolejnym kroku, w sposób optymalny dobierane jest ułożenie modułów na połaci dachu w celu zapewnienia maksymalnej produkcji energii.

Moduły fotowoltaiczne mocowane są do powierzchni dachu w sposób umożliwiający odpowiednią cyrkulację powietrza między spodnią jego częścią, a poszyciem dachu. Elementem nośnym konstrukcji jest szyna – profil aluminiowy. Moduły skręcane są do konstrukcji przy pomocy specjalnych klem, które w sposób trwały umożliwiają przymocowanie modułu.

Taki sposób montażu dotyczy dachów skośnych pokrytych dachówką ceramiczną lub blachodachówką. W przypadku dachów pokrytych blachą trapezową stosuje się systemy montażu w oparciu o mostki trapezowe, dla dachów płaskich natomiast najczęstsze zastosowanie mają systemy aerodynamiczne balastowane.

Dobór systemu zależy od indywidualnych parametrów obiektu.

Cenę instalacji determinuje wielkość mocy jaka będzie Tobie potrzeba oraz z ilość modułów z której będzie składała się Twoja instalacja fotowoltaiczna. Cenę instalacji kształtuje również wybór klasy sprzętu, tj. producenta modułów ora invertera. Należy pamiętać również o dedykowanych zabezpieczeniach elektrycznych po stronie DC i AC, które są nieodzownym elementem każdego systemu fotowoltaicznego. Średnio koszt inwestycji dla przeciętnego gospodarstwa domowego kształtuje się w zakresie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Firmy zapłacą zapewne większą cenę ze względu na większe zapotrzebowanie. Chociaż może się to wydawać dużo, to jednak trzeba pamiętać, że w celu obniżenia kosztów i ceny państwo podejmuje politykę wspierającą ochronę środowiska, dzięki której zwracane są pieniądze za jej budowę, na przykład poprzez zwrot podatku lub inne programy rządowe wspierające rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

Należy pamiętać że dla osób fizycznych dla montażu na dachu i gruncie ujednolicono w 2019 roku stawkę VAT, która wynosi w obydwu przypadkach 8%. Dla przedsiębiorstw stawka VAT jest wyższa i wynosi 23% kosztów zakupów sprzętu i usługi montażu.

Instalacja fotowoltaiczna jest systemem w zasadzie bezobsługowym. System który został zaprojektowany i zainstalowany przy uwzględnieniu wszystkich aspektów związanych bezpieczeństwem elektrycznym oraz warunkami danego obiektu zagwarantuje inwestorowi bezawaryjną pracę oraz duże uzyski. Żywotność instalacji określana jest jako nie mniej niż 25 lat, a koszty eksploatacji sprowadzają się do wykonania przeglądów rocznych.

Tak. Instalacja działa nawet zimą. Sprawność instalacji może być nawet wyższa w słonecznym, mroźnym miesiącu niż latem ze względu na brak strat związanych z nagrzewaniem się paneli.

System prosumencki porównałbym do magazynu energii. W momencie nadwyżek produkowanej energii, niewykorzystaną energię elektryczną prosument może wprowadzić do sieci elektroenergetycznej, którą w przypadku niedoborów w produkcji na własne potrzeby będzie mógł wykorzystać. Odbywa się to na zasadzie dokonania rozliczeń – rachunek za energię jest pomniejszany o wartość energii wprowadzonej do sieci. Niestety rozliczenie następować będzie z wykorzystaniem współczynników korygujących, których wielkość uzależniona jest w głównej mierze od wielkości instalacji. Na podstawie przepisów ustawy OZE, sprzedawca zobowiązany, czyli największa spółka obrotu na terenie danego operatora, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci wobec ilości energii pobranej z tej sieci przez prosumenta. W przypadku mikroinstalacji o mocy większej niż 10 kW – jest to w stosunku ilościowym 1 do 0,7, natomiast w przypadku mikroinstalacji o mocy nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Pomimo zastosowania współczynników korygujących, system ten jest niewątpliwe atrakcyjny. Możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do sieci i pomniejsze przez to rachunków za prąd to nie jedyna korzyść jaką przewiduje ustawa. Dodatkowo, od ilości rozliczonej energii elektrycznej w systemie opustów, prosument nie uiszcza opłat z tytułu jej rozliczenia oraz opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta.Przedsiębiorstwo obrotu rekompensuje sobie powyższe koszty właśnie z nadwyżki wprowadzonej energii w stosunku do pobranej i rozliczonej, z wykorzystaniem współczynników korygujących.

Przepisy ustawy nowelizującej ustawę OZE wyjaśniają także aspekty podatkowe związane z wytwarzaniem energii przez prosumentów. W myśl nowych przepisów o podatku akcyzowym, pobrana energia w ramach systemu opustów jest zużyciem energii wyprodukowanej przez danego prosumenta.Natomiast nadwyżka ilości energii elektrycznej, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W dotychczasowym stanie prawnym w praktyce z systemu prosumenckiego (zwanego także systemem opustów) korzystać mogli jedynie odbiorcy końcowi w gospodarstwach domowych. Na skutek działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii systemem tym zostali objęci również przedsiębiorcy. Przed wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej, zgodnie z zawartą w ustawie OZE definicją, prosumentem był odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Główna zmiana definicji prosumenta nazywanego obecnie w ustawie „prosumentem energii odnawialnej” polega na tym, że obejmuje ona podmioty będące także odbiorcą końcowym prowadzącym działalność gospodarczą. Na skutek dokonanych zmian, system prosumencki nie jest już wyłącznie przeznaczony dla przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorców z tej możliwości jest to, aby wytwarzana energia elektryczna pochodziła wyłącznie z odnawialnych źródeł pochodzenia oraz to, aby samo wytwarzanie tej energii nie stanowiło przeważającej działalności gospodarczej.

a. Uniezależnienie się od wzrostu/wahań na rynku energii ( wpływ inflacji, opłata mocowa, inne)
Dla porównania poniżej ceny rynkowe energii dla taryfy G11 w Polsce na początku 2019 roku. Prognozuje się wzrost cen o ponad 20% do końca 2020.

Ceny 1kWh energii elektrycznej w zł na początku roku 2019 z podziałem na spółki obrotu energią i operatorów sieci dystrybucji.

Tauron INNOGY PGE ENERGA ENEA
Tauron PE 0,50-0,53 0,48 0,58 0,60 0,52
Innogy (RWE) 0,58-0,62 0,56 0,66 0,68 0,60
PGE Obrót 0,50-0,53 0,48 0,57 0,60 0,51
Enea Obrót 0,49-0,53 0,48 0,57 0,59 0,51
Enea S.A 0,50-0,53 0,48 0,57 0,60 0,51

Ceny składowe energii elektrycznej w Polsce / 1kWh

Składowe ceny Cena [zł]
Koszt zakupu energii elektrycznej 18 groszy
Podatek VAT 10 groszy
Akcyza 4 grosze
Podatki i opłaty lokalne 2 grosze
Koszty własne dystrybutora 11 groszy
Marża dystrybutora 1 grosz
Koszty przesyłowe 9 groszy

b. Będąc prosumentem korzystasz z opustów energii, co w praktyce oznacza że możesz magazynować nadwyżki energii w sieci
celem wykorzystania w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy to instalacja nie generuje wystarczającej ilości uzysku.

Spółka energetyczna bilansuje energię wprowadzoną do sieci ze współczynnikiem korygującym

  • 1: 0.8 , dla instalacji o mocy zainstalowanej do 10kWP
  • 1:0,7 , dla instalacji o mocy zainstalowanej od >10-50kWP

c. Odpisz koszty inwestycji w instalację fotowoltaiczną do 53.000 zł od podstawy podatku dochodowego.
Koszty te możesz odliczać do 6 kolejnych lat od daty przekazania instalacji do eksploatacji.

d. Okres zwrotu z inwestycji to około 6/7 lat, po tym okresie będziesz mógł/-a cieszyć się darmową energią ze Słońca przez długie lata. Wydajność modułów określona jest na minimum 25lat.

e. Stajesz się bardziej ‘EKO’, każdy 1kWh wyprodukowanej energii z instalacji elektrycznej redukuje emisję CO2 do atmosfery ok 0.7 kg.

Contact us and ask for free dedicated quotation of your own solar system.
Would you like to reduce your electricity bill close to 90%?

Install solar panels!
Receive PLN 5,000 in the government's program "My Current".
YEARS IN THE MARKET
7
COMPLETED PROJECTS
176
INSTALLED POWER
7 MWp
REDUCED CO2 EMISSION
20 tons
Logo firmy Etsol