Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje są zbierane i w jakim celu je wykorzystujemy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument określa zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystania jej danych osobowych. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o tym, jakie dane gromadzimy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 4. Sprzedawca stosuje środki ochrony danych takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne. Zapewniają one należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom, za pomocą których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmiotom, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług.
 6. Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach, na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji zamówionej u nas usługi (np. zamówienie Produktu) stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Zasady prywatności

 1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz dbałość
  o możliwie najpełniejszą i zagwarantowaną wygodę korzystania z naszych usług.
 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy powierzający nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym dalszego przetwarzania danych.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz
  o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 4. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie udzielamy wyjaśnień, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 6. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić posiadane informacje przed nieuprawnionym udostępnianiem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem.
  W szczególności:
 7. kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu danych;
 8. dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp; ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności oraz do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia, jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
 9. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi organami ścigania. W przypadku braku szczegółowych przepisów, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 10. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym). Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.
 11. Administratorem Państwa danych osobowych jest ETSOL Łukasz Szajek, ul. Jana Spychalskiego 7/8, 61-543 Poznań, NIP: 7772254572, office@etsol.pl, tel. +48 604953925
 12. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz. Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów/zleceń. Ponadto będziemy udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 13. Państwa dane osobowe związane z zawarciem umów przetwarzane będą przez okres realizacji tych umów, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ostatnia umowa została wykonana.
 14. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 15. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 16. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą skorzystać z przysługujących praw, proszę skontaktować się z nami listownie na adres korespondencyjny.
 17. W razie pytań odnośnie sposobu postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do powołanej do tego osoby.
 18. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:
 19. nie chce już w jakiejkolwiek formie otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;
 20. pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
 21. chce poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;
 22. pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.
 23. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.

Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
 2. imię i nazwisko;
 3. adres zamieszkania;
 4. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania);
 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 6. adres poczty elektronicznej (e-mail);
 7. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny);
 8. informacje o używanej przeglądarce internetowej;
 9. inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 10. Podanie powyższych danych przez klientów jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.
 11. Cele gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:
 12. marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;
 13. realizacja nałożonych przepisami prawa obowiązków zbierania informacji o niepożądanych działaniach.
 14. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe tylko w celu realizacji usług oraz w celach księgowych, tj.:
 15. złożenia zamówienia;
 16. zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy;
 17. wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
 18. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach (w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
 19. W wielu krajach, do których są przesyłane dane osobowe, nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w sposób adekwatny do regulacji ich prawa krajowego.

Polityka „Cookies”

 1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne”, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, a także pliki Cookies „stałe”, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania, jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem, gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających, w następujących celach:
 4. optymalizacji korzystania ze strony;
 5. identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
 6. przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
 7. zapamiętywania, uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
 8. gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics;
 9. tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads;
 10. tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług;
 11. wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
 12. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików „cookies”.
 13. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików „cookies” na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony; Użytkownik jest do tego w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość ograniczeń funkcjonalności.
 14. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, w każdej chwili może usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania Użytkownik powinien odwiedzić stronę internetową producenta aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 15. Więcej informacji na temat „cookies” dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „cookies”:
 16. Ustawienia plików cookies Internet Explorer;
 17. Ustawienia plików cookies Chrome;
 18. Ustawienia plików cookies Firefox;
 19. Ustawienia plików cookies Opera;
 20. Ustawienia plików cookies Safari;
 21. Pliki cookies w Android;
 22. Pliki cookies w Blackberry;
 23. Pliki cookies w iOS (Safari);
 24. Pliki cookies w Windows Phone.

Prawa i obowiązki

 1. Mamy prawo, a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek, przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia tych informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które nam udostępnia. Może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania, aby je usunięto ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.
 3. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia przez nas danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług bądź ich poważnym ograniczeniem.
 4. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 5. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich: podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy użytkownik powinien dbać o własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję używanej przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy w zainstalowanym oprogramowaniu.
 2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet (np.: loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp.) powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.
 3. Należy unikać otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w niepewnych wiadomościach mailowych, np. pochodzących od nieznanych nadawców bądź z folderu spam.
 4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
 5. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł, zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
 6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło, aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków, który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie z najwyższych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie, np. WPA2.

Korzystanie z wtyczek Social Media

 1. Na naszych stronach mogą znajdować się wtyczki (tak zwane plug-ins) portali społecznościowych Facebook.com i Twitter, Instagram, oraz innych. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.
 2. Instagram obsługiwany jest przez spółkę Facebook Ireland, z którą można skontaktować się przez Internetlub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
 3. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki, należy przejść do: tps://developers.facebook.com/docs/plugins.
 4. Twitter obsługiwany jest przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki, należy przejść do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button.
 5. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych Użytkownik miał dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej Użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć jego zainteresowania, preferencje informacyjne oraz inne, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”, czy pozostawienie komentarza bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
 6. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
 7. Ochrona danych oraz porady dotyczące prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php;
 8. Ochrona danych i porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy.
 9. Aby uniknąć odnotowania wizyty na naszej stronie internetowej przez Facebook lub Twitter, należy wylogować się ze swojego konta na danym portalu przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

Nota o prawach autorskich do Polityki Prywatności

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej Polityki Prywatności jest firma ETSOL. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszej Polityki Prywatności jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oszczędności w Twojej firmie? Zostaw nam swój numer a oddzwonimy w ciągu 1h!